Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine je ustrojen jedinstveni upravni odjel. Općina ima osam zaposlenika i jednog proračunskog korisnika u kojem radi deset zaposlenika.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Radom JUO-a rukovodi pročelnik odjela, koji je odgovoran za pravilno i pravovremeno obavljanje poslova JUO-a, Načelniku Općine te Vijeću Općine Ližnjan.Pročelnik donosi godišnji plan rada sukladno važećim zakonima, pod zakonskim aktima, aktima Općinskog Vijeća Općine Ližnjan i Načelnika te materijalnim mogućnostima Općine Ližnjan. Godišnji plan rada sadrži zadaće i poslove JUO-a u određenoj godini, a osobito zadaće u svezi neposredne provedbe normativnih akata, akata Općinskog Vijeća i Načelnika Općine Ližnjan te praćenje stanja u područjima djelokruga nadležnosti JUO-a.

Obavlja sljedeće poslove:

 • rukovodi, organizira i usklađuje rad službenika JUO-a,
 • predstavlja i zastupa JUO,
 • donosi godišnji plan rada i brine se o njegovom izvršenju,
 • priprema prijedlog plana prijama u službu za narednu kalendarsku godinu,
 • sudjeluje u izradi prijedloga akata iz djelokruga nadležnosti jedinice lokalne samouprave,
 • priprema i nadzire pripremu sjednica Općinskog Vijeća, obavlja upravne, stručne i druge poslove temeljem zakona , općih i pojedinačnih akata Općinskog Vijeća i Načelnika Općine Ližnjan,
 • temeljem Zakona , općih i pojedinačnih akata prenosi ovlasti na službenike za izvršenjem poslova iz djelokruga svoga rada,
 • brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika JUO-a
 • odlučuje o pravima i obvezama službenika u prvom stupnju,
 • koordinira i nadgledava postupke javne nabave.
 • obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika,

Vlado Kožljan, pročelnik
Tel: 052/393-133
Fax: 052/578-561
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Antonela Benčić Grdić, zamjenica pročelnika
Tel: 052/578-394
Fax: 052/578-561
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 

Odsjek za proračun i financijsko-računovodstvene poslove

U odsjeku za proračun i financijsko-računovodstvene poslove obavljaju se sljedeći poslovi i radni zadaci koji se odnose na: proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te likvidnost proračuna, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje proračuna i praćenje izvršavanja proračuna, izradu polugodišnjih i godišnjih obračuna proračuna, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg zaduživanja i jamstva, računovodstveno-financijski poslovi, nabava opreme, , vođenje evidencija javne nabave, osiguranje objekata i opreme, osiguranje službenika i namještenika, te drugi poslovi i radni zadatci koji se odsjeku stave u nadležnost.

Voditeljica odsjeka
Danijela Lamot
Tel: 052/578-032
Fax: 052/578-561
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Računovodstveni referent
Marino Pletikos
Tel: 052/351-349
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Odsjek za komunalne poslove te poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša

U odsjeku za komunalne poslove te poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša, obavljaju se sljedeći poslovi i radni zadaci:Temeljem zakona, pod zakonskih akata, Statuta, drugih općih akata donosi upravno pravna Rješenja u prvom stupnju razreza komunalnog doprinosa i naknade, dodjele grobnih mjesta, organiziranja radova na održavanju javnih zelenih površina, javno prometnih površina, održavanja groblja, čišćenja javno prometnih površina, parkova, održavanje u funkcionalnom stanju svih objekata i uređaja javne urbane i komunalne opreme, organiziranja, planiranja i organiziranja, koordiniranja i nadzora radova redovnog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta sa pripadajućim objektima, izrade programa čišćenja i odvodnje atmosferske vode s prometnica i javnih površina, praćenje realizacije i izrade izvješća o obavljenim radovima, organiziranja radova pribavljanja istražnih radova i drugih stručnih mišljenja, organiziranja projektiranja i izvođenja radova izgradnje infrastrukture, izrade izvješća o obavljenim radovima, te organiziranja izrade studija, građevinskog i drugog projektiranja s istražnim radovima, stručne ocjene studija i projekata o usklađenosti s najnovijim znanstvenim saznanjima iz područja projektiranja i gradnje i ekonomskim načelima, pripremanja natječajne dokumentacije za projektiranje i ugovaranja izrade, praćenja i usklađivanja izrade tehničke dokumentacije, ishođenja potrebnih suglasnosti i građevne dozvole, praćenja troškova projektiranja, realizacije građenja: izrade tendera dokumentacije, praćenja i kontrole dinamike radova i trošenja sredstava, organiziranja tehničkih pregleda i primopredaje objekata, prikupljanja potrebne dokumentacije i podataka za izradu godišnjih i višegodišnjih programa građenja objekata komunalne infrastrukture, organiziranja izgradnje i rekonstrukcije javnih zelenih površina, javno prometnih površina i komunalne infrastrukture, poslove na proširenju mjesnih groblja prikupljanja imovinsko-pravne, zemljišno-knjižne i geodetske dokumentacije za ishođenje lokacijskih dozvola za građenje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade idejnih projekata, analize ponuda i kontrola troškova, praćenja rokova i dinamike izrade idejnih projekata, analize prijedloga parcelacije, sudjelovanja u pribavljanju posebnih uvjeta i mišljenja u postupku izdavanja lokacijskih dozvola, organiziranja izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade idejnih projekata, organiziranja izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata zbog potrebe utvrđivanja prava služnosti za polaganje i održavanje komunalnih instalacija prema konačnim i pravomoćnim lokacijskim dozvolama (praćenje izrade i potvrđivanja, kontrola rokova izvršenja), organiziranja izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura (praćenje izrade i kontrola rokova izvršenja), suradnje s nadležnim tijelima za imovinsko-pravne poslove radi pripreme izgradnje komunalne infrastrukture, organiziranja poslova iskolčenja prije početka radova na gradilištu i izrade zapisnika te organiziranja izrade geodetskih snimaka radi provedbe u katastarskom operatu, poslove svezane sa praćenjem stanja i zaštitom okoliša, vođenja Registra onečišćavanja okoliša, očevidnika i evidencija prema propisima iz područja zaštite okoliša i područja zaštite zraka, provođenje mjerenja emisija i imisija i dostava podataka o mjerenjima u propisanim rokovima Agenciji za zaštitu okoliša, praćenja stanja, predlaganja i provođenja mjera te izrade informacija, analiza i izvješća i drugih stručnih materijala iz područja gospodarenja otpadom, praćenja i proučavanja stanja, izrada informacija i drugih stručnih materijala iz područja vodnog gospodarstva (vodoopskrba, odvodnja, zaštita voda ), stručne poslove u vezi s dodjelom koncesija iz područja gospodarenja otpadom, te poslove svezane sa vođenjem katastra vodova.

U okviru odsjeka obavljaju se i poslovi komunalnog redara i to: nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu, Odluke o uporabi javnih površina Odluke o nerazvrstanim cestama, Odluke o držanju pasa i mačaka te životinja opasnih za život ljudi i postupanje s njima u dijelu koji se odnosi na kretanje pasa, poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o prekršajima, organiziranja i provođenja izvršenja rješenja. U okviru odsjeka obavljaju se i drugi poslovi po potrebi

Voditelj odsjeka
Robert Grbin
Tel: 052/393-134
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalna referentica
Sandra Kliman
Tel: 052/578-358
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referent za izgradnju i komunalno održavanje
Marko Milanović
Tel: 052/354-788
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalni redar
Dinko Boljun
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: 091/604-5706
Odsjek za društvene djelatnosti, mjesnu samoupravu te opće i administrativne poslove

U Odsjeku za društvene djelatnosti, mjesnu samoupravu te opće i administrativne poslove obavljaju se poslovi i radni zadaci koji se odnose na: predškolski odgoj i naobrazbu, osnovno školstvo, kulturu, sport i tehničku kulturu, mlade, obrazovanje, utvrđivanje potreba za financiranjem u pojedinim djelatnostima te analiziranje javnih potreba u djelatnostima, upravne poslove svezane za izradu programa, nadzor nad zakonitošću rada u pojedinim područjima, izrađuje prijedloge rješenja u prvom stupnju o pravima temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, upravne poslove u svezi sa izradom i provedbom programa i strategija u okviru raznih djelatnosti, na području zdravstvene zaštite organizira promicanje zdravlja te prevencije i suzbijanje ovisnosti, provedbu strategije socijalne zaštite, zaštite obitelji, zaštite od nasilja, ostvarivanje prava iz općinskih programa raznih korisnika, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, provedbu mjera pronatalitetne politike, poticanje i potpore zdravstvenim, socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


U okviru ovog odsjeka obavljaju se i poslovi koji se odnose na: pitanja mjesne samouprave, udruga građana. Pripremu i provođenje postupaka javne nabave za potrebe jedinice lokalne samouprave, poslove koji nisu u nadležnosti drugog odsjeka, te drugi poslovi po potrebi. Također i zaprimanje i pregled akata, evidentiranje i upisivanje akata u propisane evidencije, administrativno-tehničke obrade akata i dostave akata u rad; pružanja uputa građanima i drugim strankama u vezi s podnošenjem zahtjeva i drugih podnesaka upravnim i drugim tijelima; dostavljanja - otpremanja akata, pohranjivanja, združivanja i čuvanja predmeta; izdavanja i dostavljanja na uvid i korištenja pohranjenih predmeta, odnosno pojedinih akata i dokumenata iz predmeta; vođenja propisanih evidencija, javnog oglašavanja, pripremnih radova u postupku odabiranja arhivskoga gradiva i izlučivanja registraturnog gradiva; izdavanja ovjerovljenih prijepisa i preslika akata iz pismohrane, nabava uredskog i drugog potrošnog materijala.

Voditelj odsjeka
Stevan Jeličić
Tel: 052/578-564
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša referentica za razvojne projekte
Anita Jelenović Oplanić
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: 052/354-708

Referentica za opće poslove
Sarita Buršić-Švigir
Tel/Fax: 052/578-082
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.