Objava ponovne javne rasprave o izmijenjenom prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ližnjan - Lisignano

Na temelju članaka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19., 67/23.) i Zaključka Načelnika Općine Ližnjan-Lisignano KLASA: 350-01/19-01/02, URBROJ: 2163-24-01-24-278 od 29. siječnja 2024. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Ližnjan-Lisignano kao nositelj izrade objavljuje

P O N O V N U    J A V N U    R A S P R A V U

o izmijenjenom prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Ližnjan – Lisignano

  1. Ponovna javna rasprava o izmijenjenom prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ližnjan - Lisignano (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana) započinje 7.  veljače 2024. godine i trajat će 8 dana - do 14. veljače 2024. godine.

Javni uvid održat će se u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, 52 204 Ližnjan, radnim danom od 11:30 do 13:00 sati. Prijedlog plana biti će objavljen i na službenim web stranicama Općine Ližnjan-Lisignano (www.liznjan.hr).

  1. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga plana održat će se za sve zainteresirane 12 .veljače 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 16:00 sati u prostoriji vijećnice Općine Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, 52 204 Ližnjan.

3.  Za vrijeme trajanja javne rasprave o Prijedlogu plana javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Mišljenja na Prijedlog plana potrebno je dostaviti zaključno do 14. veljače 2024. godine. U suprotnom će se smatrati da je mišljenje dano, odnosno da je Prijedlog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na iste.

4.  Ostali sudionici u javnoj raspravi sudjeluju:

  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, zaključno do 14. veljače 2024. godine, odnosno one koje će biti upućene preporučenom pošiljkom s pečatom pošiljke zaključno s 14. veljače 2024. godine.

Prijedlozi i primjedbe dostavljaju se na adresu: Općina Ližnjan-Lisignano, Krasa 7,

52 204 Ližnjan ili u elektroničkom obliku na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu potpisani imenom i prezimenom podnositelja, ili nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LIŽNJAN - LISIGNANO

       

Prilozi za preuzimanje:
Download this file (Obavijest o ponovnoj JR.pdf)Obavijest o ponovnoj JR.pdf

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.