OGLAS za imenovanje Pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano

Na temelju članka 19. stavak 2. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne Novine" br. 86/08, 61/11, 4/18-Uredba), članka 33. točka 8. i članka 42. Statuta Općine Ližnjan- Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ br. 05/09- proč. tekt, 01/13- izmjene i dopune, 2A/17 - izmjene i dopune), te članaka 5., 14. i 16. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan- Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ br. 08/16, 4/17, 9A/17, 03/18, 8/18, 11/18) Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano raspisuje

OGLAS
za imenovanje
Pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 2 (slovima: dva) mjeseca
Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, i to:

Opći uvjeti:
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo,
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist pravnog, ekonomskog, tehničkog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• položen državni stručni ispit,
• organizacijske sposobnosti,
• komunikacijske vještine,
• poznavanje talijanskog jezika,
• poznavanje rada na računalu,
• vozačka dozvola B kategorije.

Sukladno članku 24. stavak 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 74/10 i 125/14), iznimno na radno mjesto pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan/a sveučilišni prvostupnik/ca struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ukoliko se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.
U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu izdanom od nadležnog tijela i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Služba se zasniva na određeno vrijeme zbog zamjene sadašnje, duže vrijeme odsutne Pročelnice. Služba na određeno vrijeme traje do okončanja kaznenog postupka koji se vodi pred Županijskim sudom u Rijeci protiv sadašnje Pročelnice udaljene iz službe Rješenjem načelnika, odnosno do povratka odsutne pročelnice na posao ili prestanka njene službe. Služba se zasniva temeljem Rješenja o imenovanju uz uvjet probnog rada od dva mjeseca.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice),
• dokaz o stručnoj spremi i struci (preslika diplome),
• dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika uvjerenja ili svjedodžbe),
• uvjerenje da podnositelj/ica nije pod istragom i da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak
te da nije pravomoćno osuđen/a za kaznena djela iz članka 15. Zakona (ne starije od 3 mjeseca),
• za zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi - vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 16.
Zakona,
• potvrdu o ostvarenom radnom stažu sa HZMO-a (iz koje je vidljiv cjelokupno ostvareni radni
staž),
• dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine
(preslike rješenja, ugovora o radu, potvrde s opisima poslova kod prethodnog poslodavca i sl.),
• dokaz o poznavanju rada na računalu,
• dokaz o poznavanju talijanskog jezika,
• presliku vozačke dozvole.

Kandidat/kinja koji/a bude izabran/a biti će dužan/na dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Navedena dokumentacija prilaže se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik dokumentacije.

Kandidatima prijavljenima na oglas smatrati će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će o tome biti pismeno obaviještene.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Ližnjan-Lisignano, www.liznjan.hr objaviti će se se opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Ližnjan-Lisignano objaviti će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.
Prijave s potrebnom dokumentacijom i podacima podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa.

Prijave se podnose na adresu:
Općina Ližnjan - Lisignano,
Krasa 7, 52 204 Ližnjan (Lisignano)
s naznakom: „Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano”.

O rezultatima provedbe oglasa kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Općini Ližnjan-Lisignano da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja i objave na internetskim stranicama, oglasnoj ploči i/ili u javnom glasilu Općine Ližnjan-Lisignano.

NAČELNIK
Marko Ravnić

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.