Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Vlastitom pogonu

Na temelju članka 19., a u svezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Vlastitom pogonu

Općine Ližnjan-Lisignano na radna mjestaVoditelj Vlastitog pogona – voditelj poslova namještenika
- 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca
i
Namještenik – komunalni radnik
- 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u službu kako slijedi:

Opći uvjeti:
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo,
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za radno mjesto Voditelj Vlastitog pogona – voditelj poslova namještenika:
• srednja stručna sprema,
• najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• poznavanje rada na računalu,
• vozačka dozvola „B“ kategorije.

Posebni uvjeti za radno mjesto Namještenik – komunalni radnik:
• srednja stručna sprema,
• vozačka dozvola „B“ kategorije.

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na javni natječaj za radno mjesto Voditelj Vlastitog pogona – voditelj poslova namještenika kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice),
• dokaz o stručnoj spremi i struci (preslika diplome, svjedodžbe i sl.),
• uvjerenje da podnositelj/ica nije pod istragom i da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak
te da nije pravomoćno osuđen/a za kaznena djela iz članka 15. Zakona (ne starije od 3 mjeseca),
• za zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi - vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 16.
Zakona,
• presliku vozačke dozvole,
• potvrdu o ostvarenom radnom stažu sa HZMO-a (iz koje je vidljiv cjelokupno ostvareni radni
staž),
• dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 4 (četiri) godine
(preslike rješenja, ugovora o radu, potvrde s opisima poslova kod prethodnog poslodavca i sl.),
• uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta Voditelj Vlastitog
pogona – voditelj poslova namještenika,
• dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, certifikat, uvjerenje, vlastoručno potpisana
izjava ili sl.).

Uz prijavu na javni natječaj za radno mjesto namještenik – komunalni radnik kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice),
• dokaz o stručnoj spremi i struci (preslika diplome, svjedodžbe i sl.),
• uvjerenje da podnositelj/ica nije pod istragom i da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak
te da nije pravomoćno osuđen/a za kaznena djela iz članka 15. Zakona (ne starije od 3 mjeseca),
• za zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi - vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 16.
Zakona,
• presliku vozačke dozvole,
• uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta Namještenik –
komunalni radnik.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pismenim putem.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Općine Ližnjan-Lisignano, www.liznjan.hr objaviti će se se opis poslova radnih mjesta i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Ližnjan-Lisignano objaviti će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.
Prijave s potrebnom dokumentacijom i podacima podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja. Prijave se podnose na adresu:
Općina Ližnjan - Lisignano,
Krasa 7, 52 204 Ližnjan (Lisignano)
s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Vlastitom pogonu – Voditelj Vlastitog pogona ili/i namještenik – komunalni radnik”.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
Kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Općini Ližnjan-Lisignano da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja i objave na internetskim stranicama, oglasnoj ploči i/ili u javnom glasilu Općine Ližnjan-Lisignano.

PROČELNIK JUO-a
OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Ivan Beletić-Tatić, dipl.iur.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.