Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano

Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12.,  152/14., 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17 - pročišćeni tekst), u vezi sa čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 33. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine“ Općine Ližnjan - Lisignano, broj 5/09-pročišćeni tekst, l/13. i 2A/17), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Ližnjan - Lisignano (KLASA: 023-01/18-01/38, URBROJ: 2168/03-01-18-1, od 13. rujna 2018) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Ližnjan  - Lisignano ( KLASA: 023-01/18-01/56, URBROJ: 2168/03-01-18-1, od 27. studenog 2018)., Načelnik Općine Ližnjan - Lisignano raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

u vlasništvu

Općine Ližnjan-Lisignano

I.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju sljedećih nekretnina:

red. broj

udio

opis

katastarska čestica

katastarska općina

površina u m2

početna cijena

u kunama

početni iznos cijene  kn/m2

jamčevina u kunama

1.

1/2

nekretnina u naravi oranica

523/2

Valtura

87

8.700,00

200,00

870,00

2.

1/1

nekretnina u naravi dvorište

870/45

Ližnjan

162

53.784,00

332,00

5.378,40

3.

1/1

nekretnina u naravi ruševina

zgr. 109/3

Ližnjan

63

25.074,00

398,00

2.507,40

Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu "viđeno-kupljeno".

II.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom

propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Oglas o raspisivanju natječaja objavit će se u dnevnom tisku "Glas Istre", dok će se tekst natječaja objaviti na oglasnoj ploči te web stranici Općine Ližnjan - Lisignano.

III.

Jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 10% od početne cijene te mora biti evidentirana na računu Općine Ližnjan - Lisignano do isteka roka za podnošenje pisanih ponuda.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Ližnjan - Lisignano; IBAN: HR7323900011823500005, model HR68, poziv na broj 7757-OIB (sa naznakom "jamčevina za natječaj", što se smatra suglasnošću stranke za korištenje njenog OIB-a. Prijavom na natječaj ponuditelj prihvaća sve uvjete ovog javnog natječaja.

Ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena se jamčevina vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.

Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena uplaćena se jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude nakon okončanja javnog natječaja i unošenja u zapisnik utvrđenja Komisije o ponudi koju smatra najpovoljnijom, koji ne pristupe sklapanju ugovora o kupoprodaji u za to ostavljenom roku, ili ne uplate u cijelosti ugovorenu cijenu u skladu sa sklopljenim ugovorom, gube pravo na povrat uplaćene jamčevine, a nekretnina će se ponovno izložiti prodaji na javnom natječaju.

IV.

Pismena ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime odnosno naziv te osobne podatke o ponuditelju (OIB, prebivalište, odnosno     

   sjedište ponuditelja, državljanstvo, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i slično),

- oznaku nekretnine za koju se natječu: redni broj, udio, katastarska čestica i k.o., površina

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene (po m2 i ukupna) i

- broj IBAN-a radi eventualnog povrata jamčevine.

Uz ponudu je potrebno priložiti:

- dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih

dokaza; presliku osobne iskaznice, presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, dokaz o državljanstvu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i slično),

- dokaz o nepostojanju duga prema Općini Ližnjan-Lisignano ne stariji od 30 dana (potvrda Odsjeka za proračun i financijsko-računovodstvene poslove),

- dokaz o uplati jamčevine;

- izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji na vlastiti trošak,

- punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (ako ponuditelja zastupa punomoćnik).

Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

V.

Komisija za provedbu javnog natječaja otvara i razmatra ponude, utvrđuje

ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz javnog natječaja, sastavlja zapisnik o javnom otvaranju

ponuda te utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanje niti jedne ponude.

Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava druge uvjete natječaja.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, tim ponuditeljima će se odrediti rok od 24 sata za predaju novih pisanih ponuda (u zatvorenim omotnicama) koje ne mogu biti niže od ponuđenih.

Na temelju obrazloženog prijedloga komisije konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi nadležno tijelo Općine Ližnjan - Lisignano.

Komisija za provedbu javnog natječaja  može predložiti nadležnom tijelu Općine Ližnjan - Lisignano da ne prihvati niti jednu ponudu.

VI.

Odluka nadležnog tijela Općine Ližnjan - Lisignano o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za pojedinu nekretninu dostavlja se svim ponuditeljima za tu nekretninu s uputom da mogu uložiti prigovor u roku 8 dana od dana dostave Odluke.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se kupoprodajni ugovor kojeg potpisuje Općinski Načelnik.

Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke nadležnog tijela Općine Ližnjan - Lisignano o prihvatu ponude.

Kupoprodajna cijena se u korist Proračuna Općine Ližnjan - Lisignano isplaćuje u potpunosti u roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora.

Rok za plaćanje ugovorene cijene je bitan sastojak Ugovora, a u slučaju propuštanja tog roka nastupaju pravne posljedice predviđene odredbom članka 361. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).

Porez na promet nekretnina, druge poreze, troškove ovjere i zemljišnoknjižne provedbe ugovora snosi kupac.

VII.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana, računajući od prvoga sljedećeg dana nakon objave javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Ližnjan - Lisignano, Krasa 7, I kat i web stranici Općine Ližnjan - Lisignano, odnosno objave obavijesti o objavi javnog

natječaja u dnevnom tisku "Glas Istre".

Ponude za javni natječaj i dokumentacija predaju se neposredno u pisarnici Općine Ližnjan - Lisignano, Krasa 7, I kat, odnosno, preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na

adresu: Općina Ližnjan - Lisignano - Jedinstveni upravni odjel, Krasa 7, uz napomenu "NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU

NEKRETNINA – s točnom oznakom nekretnine iz tablice: redni broj, udio, katastarska čestica, površina”. Iste moraju biti zaprimljene u pisarnici Općine Ližnjan - Lisignano najkasnije 12.12.2018 godine, bez obzira na način dostave.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje pristiglih ponuda održati će se 14.12.2018. godine u 11.30 sati u prostoru općinske vijećnice, na adresi: Ližnjan, Krasa 7, prizemlje.

VIII.

O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni nakon donošenja konačne odluke o javnom natječaju, koju donosi nadležno tijelo Općine Ližnjan - Lisignano.

KLASA: 023-01/18-01/56

URBROJ: 2168/03-05-18-3

Ližnjan, 29. studenog 2018.

Načelnik Općine Ližnjan - Lisignano:

Marko Ravnić, mag.iur.

 

 

 

 

 

 

 
Prilozi za preuzimanje:
Download this file (Natječaj za prodaju nekretnina.doc)Natječaj za prodaju nekretnina.doc

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.