Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano

Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano (KLASA: 023-01/18-01/38, URBROJ: 2168/03-01-18-3).

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana, računajući od prvoga sljedećeg dana nakon objave javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, I kat i web stranici Općine Ližnjan-Lisignano, odnosno objave obavijesti o objavi javnog natječaja u dnevnom tisku "Glas Istre".

Ponude za javni natječaj i dokumentacija predaju se neposredno u pisarnici Općine Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, I kat, odnosno, preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Ližnjan-Lisignano - Jedinstveni upravni odjel, Krasa 7, uz napomenu "NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – s točnom oznakom nekretnine iz tablice: redni broj, udio, katastarska čestica, površina”

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.