Udruge - natječaj malih vrijednosti

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za potpore malih vrijednosti u 2018. godini KLASA: 402-08/18-01/41 URBROJ: 2168/03-01-18-1 od dana 19.06.2018. godine načelnik Općine Ližnjan-Lisignano raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za potpore malih vrijednosti projektima udruga i drugih neprofitnih organizacija
 u 2018. godini
 
 
Članak 1.
Predmet ovog javnog natječaja je prikupljanje prijava udruga i drugih neprofitnih organizacija za potpore malih vrijednosti u 2018. godini.

Članak 2.
Potporama malih vrijednosti smatraju se financijske potpore koje se dodjeljuju korisnicima jednokratno tijekom proračunske godine za provedbu manjih programa, projekata, aktivnosti, manifestacija, a čiji iznos ne prelazi iznos od 10.000,00 kuna (desettisućakunainulalipa) godišnje.

Članak 3.

javni natječaj raspisuje se za programe, projekte, aktivnosti udruga i drugih neprofitnih organizacija iz članka 2., a u okviru raspoloživih financijskih sredstava Općine Ližnjan-Lisignano koja su planirana na godišnjoj razini u ukupnom iznosu od 35.800,00 kuna (tridesetipettisućaosamstotinakunainulalipa) kako slijedi:

  • Proračunska pozicija R123 (broj konta 3811) - Financiranje udruga - natječaj malih vrijednosti.
Članak 4.
Javni natječaj biti će otvoren do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava iz članka 3., a najkasnije do kraja 2018. godine (31.12.2018. godine).

Članak 5.
Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Javnog natječaja, koji će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se Javni natječaj raspisuje (odnosno tijekom 2018. kalendarske godine).

Isti prijavitelj može biti partner ili suradnik na više projekata prijavljenih na ovaj Javni natječaj.

Članak 6.

Prijavu projekta/programa/manifestacije/aktivnosti na Javni natječaj može podnijeti udruga, odnosno druga neprofitna organizacija (zaklada, ustanova, klub, organizacija civilnog društva čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) koja:

  • je upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući Registar,
  • je upisana u Registar neprofitnih organizacija (RNO),
  • je uskladila Statut sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17),
  • je ispunila ugovorne obveze prema Općini Ližnjan-Lisignano iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju,
  • nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Ližnjan-Lisignano kao ni prema državnom proračunu.
Povjerenstvo za ocjenu prijava će u postupku kvalitativne procjene prijavljenog projekta, provjeriti ispunjava li prijavitelj uvjete natječaja, odnosno je li upisan u odgovarajuće Registre te ima li nepodmirenih dugovanja i ugovornih obveza iz prethodnog razdoblja prema Općini Ližnjan-Lisignano, uvidom u službene javne evidencije i interne baze podataka.

Članak 7.
Prijave programa/projekta/manifestacije/aktivnosti se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima davatelja, koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Ližnjan-Lisignano (www.liznjan.hr) i čine sastavni dio natječajne dokumentacije.

Prijave se dostavljaju u papirnatom obliku ispisane na računalu, a dodatno se mogu dostaviti i na CD-u (nije obavezno).

Obvezni obrasci koji se dostavljaju uz prijavu na natječaj su:

  1. Opisni obrazac projekta/programa/manifestacije/aktivnosti - OBRAZAC 1,
  2. Obrazac proračuna projekta/programa/manifestacije/aktivnosti - OBRAZAC 2.
Uz obvezne obrasce (OBRAZAC 1 i 2) prijavitelj je od dokumentacije dužan priložiti:

  1. Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu - ne stariju od 30 dana od dana prijave na natječaj.
Prije potpisivanja Ugovora o financiranju prijavitelj ispunjava i dostavlja Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - OBRAZAC 3.

OBRAZAC 4 - Izjava o partnerstvu - dostavlja se samo u slučaju kada se projekt/program provodi u partnerstvu više udruga/organizacija civilnog društva, najkasnije do dana potpisivanja Ugovora o financiranju.

Članak 8.
Financijskim sredstvima ovog javnog natječaja mogu se financirati samo stvarni prihvatljivi troškovi nastali provođenjem projekta.
Prilikom kvalitativne procjene prijavljenog programa/projekta ocjenjivati će se potreba naznačenih troškova u odnosu na predviđene aktivnosti, kao i opravdanost visine navedenih troškova.
Prihvatljivi izravni troškovi smatraju se troškovi koji su neposredno povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog projekta/programa.
Prihvatljivi neizravni troškovi smatraju se troškovi koji nisu izravno povezani s provedbom projekta, ali neizravno pridonose postizanju njegovih ciljeva i oni će se financirati u maksimalnom iznosu do 25% ukupno odobrenog iznosa financiranog iz proračuna Općine Ližnjan-Lisignano.


Članak 9.
Ispisana, potpisana i ovjerena prijava sa svim obveznim prilozima (obrascima) dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili kurirom u pisarnicu Općine Ližnjan-Lisignano na adresi Ližnjan, Krasa 7 ili se šalje preporučenom pošiljkom na adresu:

OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO,

KRASA 7

52204 LIŽNJAN-LISIGNANO

"Javni natječaj za potpore malih vrijednosti u 2018. - ne otvaraj"

 

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

Članak 10.
Povjerenstvo za ocjenu prijava, imenovano od Načelnika posebnom Odlukom, predlaže dodjelu potpore male vrijednosti Načelniku, nakon provjere ispunjenosti uvjeta za financiranje propisanih ovim natječajem, pregleda dostavljene dokumentacije te nakon procjene usklađenosti ciljeva prijavljenog projekta/programa/aktivnosti/manifestacije s općim ciljevima, po slobodnoj ocjeni, u granicama svojih ovlasti.

Odluku o financiranju pristiglih prijava na natječaj donosi Načelnik, nakon dostavljenog prijedloga za financiranje Povjerenstva za ocjenu prijava.

S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva potpore male vrijednosti, Općina Ližnjan-Lisignano će, u pravilu, u roku od 15 dana od donošenja Odluke o financiranju, potpisati Ugovor o financiranju.

Članak 11.
Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili/i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., i to najkasnije do dana 31.12.2018. godine.

Odgovori na pitanja poslati će se u najkraćem mogućem roku izravno na adrese onih koji su pitanje postavili.

Članak 12.

Ovaj Javni natječaj objaviti će se na mrežnoj stranici davatelja financijskih sredstava odnosno www.liznjan.hr i na oglasnoj ploči Općine Ližnjan-Lisignano te na web stranici Ureda za udruge Vlade RH odnosno www.udruge.gov.hr. 

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.