Odluka - privremeno korištenje javne površine 2018.

Na temelju Odluke Načelnika o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za davanje na privremeno korištenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata na području Općine Ližnjan-Lisignano za 2018. godinu KLASA: 372-03/18-01/4 URBROJ: 2168/03-01-18-15 od 15. svibnja 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Ližnjan-Lisignano objavljuje ponovljeni

NATJEČAJ
za davanje na privremeno korištenje javnih površina
na području Općine Ližnjan-Lisignano
za 2018. godinu


Javni natječaj za davanje na privremeno korištenje javnih površina raspisuje se za:
 
1.NASELJE LIŽNJAN
 
/k.č.k.o.

/mikrolokacija

Namjena

Tip naprave

Početna cijena

(u kunama)

Jamčevina

(u kunama)

k.č.308/1 dio k.o.Ližnjan
Salbunić

1.1

Prodaja palačinki

Štand

3.000,00 kn

900,00 kn

k.č. 308/1 dio k.o. Ližnjan

Salbunić

 

1.2

Priprema, pečenje i prodaja plodina

Štand

3.000,00 kn

900,00 kn

k.č. 343 dio k.o. Ližnjan

Matićev pisak

1.3

Njega i održavanje tijela

Nadstrešnica

2.500,00 kn

750,00 kn

 Javne površine daju se na privremeno korištenje za razdoblje od dana zaključenja ugovora do 30. rujna 2018. godine.

Natječaj za davanje javnih površina iz točke I. na privremeno korištenje provesti će se prikupljanjem pisanih ponuda.Pravo prvenstva u slučaju da za istu lokaciju pristigne više istovjetnih valjanih ponuda, ima korisnik javne površine u prethodnom razdoblju (temeljem ugovora o zakupu/davanju na privremeno korištenje, k oncesijskog odobrenja i sl.).

Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenim omotnicama, na način da iste moraju biti zaprimljene u Općinu Ližnjan-Lisignano najkasnij e do dana i sata za kada je zakazano javno otvaranje prispjelih ponuda. Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili predajom u pisarnici Općine Ližnjan-Lisignano u zatvorenoj omotnici uz naznaku:

«ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE – NE OTVARAJ». Ponude moraju prispjeti u Općinu Ližnjan-Lisignano (biti zaprimljene) najkasnije do dana i sata određenog za početak javnog otvaranja ponuda.     

Javno otvaranje prispjelih pisanih ponuda provesti će se u ponedjeljak 28.05.2018. godine u 09.30 sati.

Cijeli tekst natječaja i lokacije nalaze se u prilogu:

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.