Natječaj za dodjelu studentskih stipendija 2017/18

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne Novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 33. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano", broj 05/09-pročišćeni tekst, 01/13, 2A/17) i članka 4. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 07/10 i 03/11), Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih stipendija u 2017./2018. akademskoj godini

1. Davatelj stipendije: Općina Ližnjan-Lisignano, OIB: 06978590361, Krasa 7, 52204 Ližnjan (Lisignano),

2. Uvjeti i postupak natječaja:
• Stipendija se dodjeljuje studentima koji ispunjavanju uvjete određene člankom 3. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 07/10 i 03/11). Pravo na isplatu studentske stipendije ostvaruju studenti koji ne primaju stipendiju od drugih isplatitelja.
• Odbor za društvene djelatnosti općinskog Vijeća Općine Ližnjan-Lisignano, na osnovi elemenata (članak 7. i 8.) utvrđenih Pravilnikom za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano, obavlja bodovanje i rangiranje pristupnika koji su se prijavili na natječaj te utvrđuje Listu kandidata. Na osnovi Liste kandidata, općinski Načelnik donosi Odluku o broju i visini stipendija za akademsku godinu. Protiv Odluke općinskog Načelnika može se uložiti prigovor općinskom Vijeću Općine Ližnjan-Lisignano, u roku od 8 (osam) dana od objave.
• Visinu pojedinačnog mjesečnog iznosa stipendije utvrđuje općinski Načelnik na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti općinskog Vijeća ovisno o broju ostvarenih bodova za akademsku godinu, a sukladno ukupnoj masi sredstava planiranoj proračunom za tu namjenu.
• Stipendija se isplaćuje 9 (devet) mjeseci u tijeku 2017./2018. akademske godine, isplatom na žiro račun korisnika stipendije, otvoren kod ovlaštene financijske ustanove.

3. Pristupnici:
• Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, državljani Republike Hrvatske, koji na dan objave natječaja imaju prebivalište na području Općine Ližnjan-Lisignano.

4. Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na obrascu kojeg priprema Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti, mjesnu samoupravu te opće i administrativne poslove Općine Ližnjan-Lisignano i koji čini sastavni dio natječajne dokumentacije.

Uz obrazac zahtjeva obavezno se prilaže:
• dokaz o državljanstvu pristupnika,
• dokaz o prebivalištu pristupnika,
• potvrda o upisu na redoviti studij,
• potvrda nadležne Porezne uprave o prihodima/dohotku svih članova zajedničkog domaćinstva ostvarenima od iznajmljivanja nekretnina u prethodnoj kalendarskoj godini te o prihodima/dohotku po svim osnovama svih članova zajedničkog domaćinstva ostvarenima u prethodnoj kalendarskoj godini - uključujući i svu maloljetnu djecu zajedničkog kućanstva,
• izvornik ili preslika ocjena u prethodnoj godini školovanja,
• potvrda nadležnog Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, o članovima zajedničkog kućanstva (o sastavu kućanstva),
• ostale isprave temeljem kojih kandidat namjerava ostvariti dodatne bodove sukladno odredbama Pravilnika.

5. Obrazac zahtjeva s prilozima dostavlja se putem pošte na adresu: Općina Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, 52204 Ližnjan (Lisignano), s naznakom “ne otvarati - natječaj za stipendije” ili osobnim dolaskom u pisarnicu Općine Ližnjan-Lisignano u uredovno vrijeme sa strankama, odnosno ponedjeljkom i petkom od 7.30 do 10.30 sati ili srijedom od 11.00 do 16.30 sati, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom listu "Glas Istre", na web stranici Općine Ližnjan-Lisignano i na oglasnoj ploči upravnog tijela. Sa studentima kojima bude dodijeljena stipendija, sklopiti će se ugovor o korištenju stipendije. Sve ostale informacije glede natječaja, mogu se dobiti u naprijed navedenom uredovnom vremenu na broj telefona 052/578-082.

Rok za predaju zahtjeva je zaključno do 10. studenog 2017.

Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano
Marko Ravnić

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.