Temeljni akti


STATUT OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Ližnjan-Lisignano, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Ližnjan-Lisignano, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Ližnjan-Lisignano.
- Statut Općine Ližnjan-Lisignano
- Izmjene Statuta Općine Ližnjan-Lisignano


POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano.
- Poslovnik općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano


KOLEKTIVNI UGOVOR
Ugovor

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.
Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.