Općinska poduzeća

LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

www.brnestra.hr

Upisana je u registar Trgovačkog suda u Pazinu sa matičnim brojem subjekta upisa  (MBS) 130104100; Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu br. Tt-20/862-2 od 05.05.2020. godine.
PUNI NAZIV: LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
SJEDIŠTE/ADRESA: Krasa 7; 52204 Ližnjan-Lisignano
MATIČNI BROJ: 130104100
EUID: HRSR.130104100
OIB: 03745656677
ŽIRO-RAČUN/IBAN: HR0723400091111070307 Privredna banka Zagreb d.d.
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8130 - Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
PRAVNI OBLIK: društvo sa ograničenom odgovornošću
OSNIVAČ I/ ČLANOVI DRUŠTVA:
Općina Ližnjan-Lisignano, OIB: 06978590361 Ližnjan, Krasa 7; jedini član d.o.o.

NADZORNI ODBOR:
Saša Škrinjar, predsjednik
Roberto Višković, potpredsjednik
Goran Goldin, član
Dalibor Jadreško, član
Branislav Perković, član

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:
Claudio Grbac, direktor, zastupa samostalno i pojedinačno

TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00HRK uplaćen u cjelosti

OSNIVAČKI AKT:
Odluka o osnivanju Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano od 08.04.2020. godine

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:
 • Održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 • Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 • Održavanje javnih zelenih površina
 • Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 • Održavanje čistoće javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Tržnice na malo
 • Upravljanje grobljem
 • Održavanje groblja i krematorija
 • Pogrebnička djelatnost
 • Djelatnost uklanjanja reklama i reklamnih panoa
 • Djelatnost održavanja javnih nekomercijalnih kupališta i plaža
 • Djelatnost uređenja naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda
 • Obavljanje dimnjačarskih poslova
 • Održavanje javne rasvjete
 • Djelatnost postavljanja i održavanje signalnih sustava na cestama
 • Premještanje vozila
 • Gospodarenje otpadom
 • Djelatnost zbrinjavanja otpada
 • Djelatnost trgovanja otpadom
 • Djelatnost sakupljanja otpada
 • Djelatnost prijevoza otpada
 • Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • Djelatnost oporabe otpada
 • Djelatnost druge obrade otpada
 • Djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • Prijevoz putnika u javnom prometu
 • Poslovanje nekretninama
 • Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • Djelatnosti održavanja i upravljanja parkiralištima i garažama
 • Djelatnosti naplate parkiranja
 • Djelatnosti bojanja oznaka na parkiralištima
 • Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.
Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.