Za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine je ustrojen jedinstveni upravni odjel. Općina ima osam zaposlenika i jednog proračunskog korisnika u kojem radi deset zaposlenika.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Radom JUO-a rukovodi pročelnik odjela, koji je odgovoran za pravilno i pravovremeno obavljanje poslova JUO-a, Načelniku Općine te Vijeću Općine Ližnjan.Pročelnik donosi godišnji plan rada sukladno važećim zakonima, pod zakonskim aktima, aktima Općinskog Vijeća Općine Ližnjan i Načelnika te materijalnim mogućnostima Općine Ližnjan. Godišnji plan rada sadrži zadaće i poslove JUO-a u određenoj godini, a osobito zadaće u svezi neposredne provedbe normativnih akata, akata Općinskog Vijeća i Načelnika Općine Ližnjan te praćenje stanja u područjima djelokruga nadležnosti JUO-a.

Obavlja sljedeće poslove:

 • rukovodi, organizira i usklađuje rad službenika JUO-a,
 • predstavlja i zastupa JUO,
 • donosi godišnji plan rada i brine se o njegovom izvršenju,
 • priprema prijedlog plana prijama u službu za narednu kalendarsku godinu,
 • sudjeluje u izradi prijedloga akata iz djelokruga nadležnosti jedinice lokalne samouprave,
 • priprema i nadzire pripremu sjednica Općinskog Vijeća, obavlja upravne, stručne i druge poslove temeljem zakona , općih i pojedinačnih akata Općinskog Vijeća i Načelnika Općine Ližnjan,
 • temeljem Zakona , općih i pojedinačnih akata prenosi ovlasti na službenike za izvršenjem poslova iz djelokruga svoga rada,
 • brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika JUO-a
 • odlučuje o pravima i obvezama službenika u prvom stupnju,
 • koordinira i nadgledava postupke javne nabave.
 • obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika,

Ivan Beletić Tatić, pročelnik
Tel: 052/393-133
Fax: 052/578-561
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Odsjek za proračun i financijsko-računovodstvene poslove

U odsjeku za proračun i financijsko-računovodstvene poslove obavljaju se sljedeći poslovi i radni zadaci koji se odnose na: proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te likvidnost proračuna, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje proračuna i praćenje izvršavanja proračuna, izradu polugodišnjih i godišnjih obračuna proračuna, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg zaduživanja i jamstva, računovodstveno-financijski poslovi, nabava opreme, , vođenje evidencija javne nabave, osiguranje objekata i opreme, osiguranje službenika i namještenika, te drugi poslovi i radni zadatci koji se odsjeku stave u nadležnost.

Voditeljica odsjeka
Danijela Lamot
Tel: 052/578-032
Fax: 052/578-561
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Savjetnica za financijsko-računovodstvene i pravne poslove
Antonela Benčić Grdić
Tel: 052/578-394
Fax: 052/578-561
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

 

Odsjek za komunalne poslove te poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša

U odsjeku za komunalne poslove te poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša, obavljaju se sljedeći poslovi i radni zadaci:Temeljem zakona, pod zakonskih akata, Statuta, drugih općih akata donosi upravno pravna Rješenja u prvom stupnju razreza komunalnog doprinosa i naknade, dodjele grobnih mjesta, organiziranja radova na održavanju javnih zelenih površina, javno prometnih površina, održavanja groblja, čišćenja javno prometnih površina, parkova, održavanje u funkcionalnom stanju svih objekata i uređaja javne urbane i komunalne opreme, organiziranja, planiranja i organiziranja, koordiniranja i nadzora radova redovnog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta sa pripadajućim objektima, izrade programa čišćenja i odvodnje atmosferske vode s prometnica i javnih površina, praćenje realizacije i izrade izvješća o obavljenim radovima, organiziranja radova pribavljanja istražnih radova i drugih stručnih mišljenja, organiziranja projektiranja i izvođenja radova izgradnje infrastrukture, izrade izvješća o obavljenim radovima, te organiziranja izrade studija, građevinskog i drugog projektiranja s istražnim radovima, stručne ocjene studija i projekata o usklađenosti s najnovijim znanstvenim saznanjima iz područja projektiranja i gradnje i ekonomskim načelima, pripremanja natječajne dokumentacije za projektiranje i ugovaranja izrade, praćenja i usklađivanja izrade tehničke dokumentacije, ishođenja potrebnih suglasnosti i građevne dozvole, praćenja troškova projektiranja, realizacije građenja: izrade tendera dokumentacije, praćenja i kontrole dinamike radova i trošenja sredstava, organiziranja tehničkih pregleda i primopredaje objekata, prikupljanja potrebne dokumentacije i podataka za izradu godišnjih i višegodišnjih programa građenja objekata komunalne infrastrukture, organiziranja izgradnje i rekonstrukcije javnih zelenih površina, javno prometnih površina i komunalne infrastrukture, poslove na proširenju mjesnih groblja prikupljanja imovinsko-pravne, zemljišno-knjižne i geodetske dokumentacije za ishođenje lokacijskih dozvola za građenje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade idejnih projekata, analize ponuda i kontrola troškova, praćenja rokova i dinamike izrade idejnih projekata, analize prijedloga parcelacije, sudjelovanja u pribavljanju posebnih uvjeta i mišljenja u postupku izdavanja lokacijskih dozvola, organiziranja izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade idejnih projekata, organiziranja izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata zbog potrebe utvrđivanja prava služnosti za polaganje i održavanje komunalnih instalacija prema konačnim i pravomoćnim lokacijskim dozvolama (praćenje izrade i potvrđivanja, kontrola rokova izvršenja), organiziranja izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura (praćenje izrade i kontrola rokova izvršenja), suradnje s nadležnim tijelima za imovinsko-pravne poslove radi pripreme izgradnje komunalne infrastrukture, organiziranja poslova iskolčenja prije početka radova na gradilištu i izrade zapisnika te organiziranja izrade geodetskih snimaka radi provedbe u katastarskom operatu, poslove svezane sa praćenjem stanja i zaštitom okoliša, vođenja Registra onečišćavanja okoliša, očevidnika i evidencija prema propisima iz područja zaštite okoliša i područja zaštite zraka, provođenje mjerenja emisija i imisija i dostava podataka o mjerenjima u propisanim rokovima Agenciji za zaštitu okoliša, praćenja stanja, predlaganja i provođenja mjera te izrade informacija, analiza i izvješća i drugih stručnih materijala iz područja gospodarenja otpadom, praćenja i proučavanja stanja, izrada informacija i drugih stručnih materijala iz područja vodnog gospodarstva (vodoopskrba, odvodnja, zaštita voda ), stručne poslove u vezi s dodjelom koncesija iz područja gospodarenja otpadom, te poslove svezane sa vođenjem katastra vodova.


U okviru odsjeka obavljaju se i poslovi komunalnog redara i to: nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu, Odluke o uporabi javnih površina Odluke o nerazvrstanim cestama, Odluke o držanju pasa i mačaka te životinja opasnih za život ljudi i postupanje s njima u dijelu koji se odnosi na kretanje pasa, poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o prekršajima, organiziranja i provođenja izvršenja rješenja. U okviru odsjeka obavljaju se i drugi poslovi po potrebi

Komunalna referentica
Sandra Kliman
Tel: 052/578-358
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalni redar
Dinko Boljun
Tel: 098/247-895
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Odsjek za društvene djelatnosti, mjesnu samoupravu te opće i administrativne poslove

U Odsjeku za društvene djelatnosti, mjesnu samoupravu te opće i administrativne poslove obavljaju se poslovi i radni zadaci koji se odnose na: predškolski odgoj i naobrazbu, osnovno školstvo, kulturu, sport i tehničku kulturu, mlade, obrazovanje, utvrđivanje potreba za financiranjem u pojedinim djelatnostima te analiziranje javnih potreba u djelatnostima, upravne poslove svezane za izradu programa, nadzor nad zakonitošću rada u pojedinim područjima, izrađuje prijedloge rješenja u prvom stupnju o pravima temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, upravne poslove u svezi sa izradom i provedbom programa i strategija u okviru raznih djelatnosti, na području zdravstvene zaštite organizira promicanje zdravlja te prevencije i suzbijanje ovisnosti, provedbu strategije socijalne zaštite, zaštite obitelji, zaštite od nasilja, ostvarivanje prava iz općinskih programa raznih korisnika, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, provedbu mjera pronatalitetne politike, poticanje i potpore zdravstvenim, socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


U okviru ovog odsjeka obavljaju se i poslovi koji se odnose na: pitanja mjesne samouprave, udruga građana. Pripremu i provođenje postupaka javne nabave za potrebe jedinice lokalne samouprave, poslove koji nisu u nadležnosti drugog odsjeka, te drugi poslovi po potrebi. Također i zaprimanje i pregled akata, evidentiranje i upisivanje akata u propisane evidencije, administrativno-tehničke obrade akata i dostave akata u rad; pružanja uputa građanima i drugim strankama u vezi s podnošenjem zahtjeva i drugih podnesaka upravnim i drugim tijelima; dostavljanja - otpremanja akata, pohranjivanja, združivanja i čuvanja predmeta; izdavanja i dostavljanja na uvid i korištenja pohranjenih predmeta, odnosno pojedinih akata i dokumenata iz predmeta; vođenja propisanih evidencija, javnog oglašavanja, pripremnih radova u postupku odabiranja arhivskoga gradiva i izlučivanja registraturnog gradiva; izdavanja ovjerovljenih prijepisa i preslika akata iz pismohrane, nabava uredskog i drugog potrošnog materijala.

Voditeljica odsjeka
Lorena Stančir
Tel: 052/578-564
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referentica za opće poslove
Sarita Buršić-Švigir
Tel/Fax: 052/578-082
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

Kalendar događanja

kalendar

21.02.2018.    Edukacija za privatne iznajmljivače
14.04.2018.    Ližnjanski vremeplov
21.04.2018.    Ližnjanski vremeplov
28.04.2018.    Ližnjanski vremeplov
01.05.2018.    1.MAJ, Svetica

eu bb

Glasilo općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf