Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano

Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano (KLASA: 023-01/18-01/38, URBROJ: 2168/03-01-18-3).

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana, računajući od prvoga sljedećeg dana nakon objave javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, I kat i web stranici Općine Ližnjan-Lisignano, odnosno objave obavijesti o objavi javnog natječaja u dnevnom tisku "Glas Istre".

Ponude za javni natječaj i dokumentacija predaju se neposredno u pisarnici Općine Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, I kat, odnosno, preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Ližnjan-Lisignano - Jedinstveni upravni odjel, Krasa 7, uz napomenu "NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – s točnom oznakom nekretnine iz tablice: redni broj, udio, katastarska čestica, površina”

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Kalendar događanja

kalendar
14.04.2018.    Ližnjanski vremeplov - Šandalja
16.04.2018.    Dan Općine Ližnjan
21.04.2018.    Ližnjanski vremeplov - Kostanjica
28.04.2018.    Ližnjanski vremeplov - Cesare Rossarol
01.05.2018.    1. Maj - Svetica

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf