Odluka - privremeno korištenje javne površine 2018.

Na temelju Odluke Načelnika o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za davanje na privremeno korištenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata na području Općine Ližnjan-Lisignano za 2018. godinu KLASA: 372-03/18-01/4 URBROJ: 2168/03-01-18-15 od 15. svibnja 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Ližnjan-Lisignano objavljuje ponovljeni

NATJEČAJ
za davanje na privremeno korištenje javnih površina
na području Općine Ližnjan-Lisignano
za 2018. godinu


Javni natječaj za davanje na privremeno korištenje javnih površina raspisuje se za:
 
1.NASELJE LIŽNJAN
 
/k.č.k.o.

/mikrolokacija

Namjena

Tip naprave

Početna cijena

(u kunama)

Jamčevina

(u kunama)

k.č.308/1 dio k.o.Ližnjan
Salbunić

1.1

Prodaja palačinki

Štand

3.000,00 kn

900,00 kn

k.č. 308/1 dio k.o. Ližnjan

Salbunić

 

1.2

Priprema, pečenje i prodaja plodina

Štand

3.000,00 kn

900,00 kn

k.č. 343 dio k.o. Ližnjan

Matićev pisak

1.3

Njega i održavanje tijela

Nadstrešnica

2.500,00 kn

750,00 kn

 Javne površine daju se na privremeno korištenje za razdoblje od dana zaključenja ugovora do 30. rujna 2018. godine.

Natječaj za davanje javnih površina iz točke I. na privremeno korištenje provesti će se prikupljanjem pisanih ponuda.Pravo prvenstva u slučaju da za istu lokaciju pristigne više istovjetnih valjanih ponuda, ima korisnik javne površine u prethodnom razdoblju (temeljem ugovora o zakupu/davanju na privremeno korištenje, k oncesijskog odobrenja i sl.).

Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenim omotnicama, na način da iste moraju biti zaprimljene u Općinu Ližnjan-Lisignano najkasnij e do dana i sata za kada je zakazano javno otvaranje prispjelih ponuda. Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili predajom u pisarnici Općine Ližnjan-Lisignano u zatvorenoj omotnici uz naznaku:

«ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE – NE OTVARAJ». Ponude moraju prispjeti u Općinu Ližnjan-Lisignano (biti zaprimljene) najkasnije do dana i sata određenog za početak javnog otvaranja ponuda.     

Javno otvaranje prispjelih pisanih ponuda provesti će se u ponedjeljak 28.05.2018. godine u 09.30 sati.

Cijeli tekst natječaja i lokacije nalaze se u prilogu:

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf