ČESTA PITANJA

Kako mogu postaviti pitanje Općinskoj upravi?
Predajte upit u Pisarnicu Općine Ližnjan, na adresi Krasa 7.  Također, možete telefonski ili e-poštom kontaktirati sve djelatnike Općinske uprave, a kontakte možete pronaći na ovim stranicama.
Kako mogu dogovoriti sastanak s načelnikom?
Sastanak s načelnikom može se dogovoriti na broj 052/578-082
Koje je radno vrijeme Općinske uprave?
Radno vrijeme je ponedjeljak, utorak, četvrtak: 07-15, srijeda 07-17, petak 07-13
Koje je radno vrijeme sa strankama?
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00
Koji je OIB Općine Ližnjan?
OIB Općine Ližnjan je 06978590361.
Koji je žiro račun Općine Ližnjan za redovno poslovanje?
Broj računa za redovno poslovanje je  HR73 2390 0011 8235 0000 5.
Podaci za  uplate iz inozemstva:
Općina Ližnjan – Lisignano
IBAN: HR73 2390 0011 8235 0000 5
BIC code: HPBZHR2X
Banka: Hrvatska Poštanska banka d.d. Zagreb
Što je komunalni doprinos? Tko je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa?
Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakonom nije propisano drukčije. Komunalni doprinos je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa. Komunalni doprinos plaća se jednokratno, a odlukom o komunalnom doprinosu može se propisati mogućnost njegove obročne otplate.
Mogu li utjecati na proračun?
Da! Redovito se u drugoj polovici godine raspisuje javni poziv svim zainteresiranim stranama da iznesu svoje primjedbe na prijedlog proračuna za iduću godinu.
Što se financira iz komunalne naknade?
Iz komunalne naknade se financira: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javna rasvjeta, odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina i održavanje groblja.
Na koji način se moje zemljište može uključiti u građevinsko područje naselja?
Zahtjevi za uključivanje pojedinih katastarskih čestica u građevinsko područje naselja ne mogu se razmatrati pojedinačno, već isključivo prilikom izmjene i dopune postojećeg  Prostornog plana uređenja Općine Ližnjan ili prilikom izrade novog. Budući da se radi o dugoročnom dokumentu,  koji podrazumijeva vrlo složen, dugotrajan i skup  postupak izrade, ne rade se česte izmjene. Stoga Jedinstveni upravni odjel Općine Ližnjan kontinuirano zaprima pisane inicijative koje će se razmatrati prilikom sljedećih izmjena i dopuna ili izrade novog plana.
Kome se može prijaviti kvar na javnoj rasvjeti?
Prijavu podnesite u Općinu Ližnjan,  na broj telefona 578-082 ili mob. 091/604-5706
Kako mogu ostvariti jednokratnu naknadu povodom rođenja djeteta?

Jednokratnu novčanu potporu mogu ostvariti roditelji i samohrani roditelji temeljem pismeno podnesenog zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu, a koji zajedno sa svojom novorođenom djecom imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Ližnjan-Lisignano.

Koliko iznosi studentska stipendija?
Stipendija se dodjeljuje studentima koji ispunjavanju uvjete određene Pravilnikom za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 07/10 i 03/11), odnosno redovitim studentima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, državljanima Republike Hrvatske koji na dan objave natječaja imaju prebivalište na području Općine Ližnjan-Lisignano. Pravo na isplatu studentske stipendije ostvaruju studenti koji ne primaju stipendiju od drugih isplatitelja. Stipendija se isplaćuje 9 (devet) mjeseci u tijeku akademske godine, isplatom na žiro račun korisnika stipendije, otvoren kod ovlaštene financijske ustanove.

Općinski Načelnik po prijedlogu Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano, svake proračunske godine donosi Odluku o broju i  novih stipendija koje će se dodijeliti u toj proračunskoj godini¸ te o visini pojedinačnog mjesečnog  iznosa stipendija.
Zašto javna rasvjeta ponekad svijetli po danu?
Kada primijetite da javna rasvjeta svijetli po danu ne brinite to znači da je u tijeku zamjena pokvarenih rasvjetnih tijela jer je to jedini način da se odmah utvrdi dali sva rasvjetna tijela rade ispravno.
Što su „Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ i što sadrže?

„Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ službeno je glasilo kojim se osigurava javnost rada tijela mjesne samouprave, odnosno Općine Ližnjan-Lisignano, te informiranost mještana o radu Općine. Sadrže program, odluke, zaključke i druge akte koje donosi Općinsko vijeće i načelnik. Objavljuju se na mrežnim stranicama Općine Ližnjan-Lisignano, a izdaju se nakon svake sjednice Općinskog vijeća.

Što je Savjet mladih?

Savjet mladih je savjetodavno tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih. Za sva pitanja vezana uz rad savjeta mladih Općine Ližnjan-Lisignano obratite se na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.
Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.