Javni natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge/organizacije civilnog društva na području Općine Ližnjan-Lisignano KLASA: 402-08/23-01/38, URBROJ: 2163-24-01-23-1 od dana 24.04.2023. godine Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge
i druge neprofitne organizacije na području Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu

Članak 1.
Općina Ližnjan-Lisignano poziva udruge i druge prihvatljive prijavitelje (neprofitne organizacije), koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju, da se prijave na financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

Članak 2.
Prijavitelji sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za sljedeća prioritetna područja:

1. SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA NJEGA
2. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
3. POLJOPRIVREDA
4. MANIFESTACIJA - SAJAM SV. FELIKSA I FORTUNATA I 15. SMOTRA MASLINOVOG ULJA U ŠIŠANU-SISSANO

Članak 3.
Udruge i drugi prihvatljivi prijavitelji mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području, kako slijedi:

1. Prioritetno područje: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA NJEGA
Programi, projekti, manifestacije i aktivnosti koji se odnose na sljedeća područja djelovanja:
1.1. socijalna skrb i zdravstvena njega djece i mladih,
1.2. zaštita i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
1.3. socijalna skrb i zdravstvena njega starijih osoba i palijativna skrb,
1.4. poboljšanje zdravlja i kvalitete življenja,
1.5. pomoć ženama - žrtvama obiteljskog nasilja,
1.6. liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija osoba liječenih od problema ovisnosti.

2. Prioritetno područje: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Programi, projekti, manifestacije i aktivnosti koji se odnose na sljedeća područja djelovanja:
2.1. sindikalne organizacije,
2.2. udruge proizašle iz rata,
2.3. nacionalne manjine,
2.4. djecu, mlade, studente,
2.5. starije osobe i umirovljenike,
2.6. afirmacija i unapređenje volonterstva,
2.7. ostale organizacije civilnog društva.

3. Prioritetno područje: POLJOPRIVREDA
Programi, projekti, manifestacije i aktivnosti koji se odnose na sljedeća područja djelovanja:
3.1. poljoprivredu (poticanje stručnih programa u poljoprivredi, očuvanje autohtonih sorti, edukacijski projekti i programi, međunarodna suradnja, manifestacije i sl.).

4. Prioritetno područje: MANIFESTACIJA - Sajam sv. Feliksa i Fortunata i 15.  organizirana smotra maslinovog ulja u Šišanu - Sissano
Programi, projekti i aktivnosti koji se odnose na:
4.1. organizaciju i provođenje tradicionalne manifestacije - sajma sv. Feliksa i Fortunata i 15. organizirane smotre maslinovog ulja u Šišanu - Sissano.

Članak 4.
Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja iznosi 18.899,73 eur (osamnaesttisućaiosamstotinadevedesetideveteuraisedamdesetitricenta).

Planirana vrijednost Javnog natječaja po prioritetnim područjima, najniži i najviši iznos sredstava po prioritetnim područjima i očekivani broj ugovora po prioritetnim područjima određuje se kako slijedi:

 

 

Oznaka prioritetnog područja

 

 

Projekti/programi/

manifestacije

 

 

Iznos financijskih sredstava u eur

 

Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi

 

Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi

 

 

Očekivani broj ugovora

1.

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA NJEGA

1.1. - 1.6.

Programi/projekti/manifestacije/

aktivnosti sukladno prioritetima

10.617,82

132,72

4.645,30

15

2.

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

2.1. - 2.7.

Programi/projekti/manifestacije/

aktivnosti sukladno prioritetima

2.972,99

132,72

1.990,84

5

3.

POLJOPRIVREDA

3.1.

Programi/projekti/manifestacije/

aktivnosti sukladno prioritetima

2.654,46

132,72

2.654,46

1

4.

MANIFESTACIJA - SAJAM SV. FELIKSA I FORTUNATA I 11. ORGANIZIRANA SMOTRA MASLINOVOG ULJA U ŠIŠANU-SISSANO

4.1.

Manifestacija -sajam sv. Feliksa i Fortunata i 15. organizirana smotra maslinovog ulja u Šišanu - Sissano

2.654,46

663,61

2.654,46

1

UKUPNO

18.899,73

 

22

Članak 5.
Rok za podnošenje prijava je 31 dan od dana objave Javnog natječaja za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu, a završava dana 25.05.2023. godine.

Članak 6.
Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti više projekata u okviru ovog Javnog natječaja, ali samo jedan projekt po prioritetnom području djelovanja, koji će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se Javni natječaj raspisuje (odnosno tijekom 2023. kalendarske godine).

Isti prijavitelj može biti partner ili suradnik na više projekata unutar prioritetnih područja Javnog natječaja.

Članak 7.
Prijavu projekta/programa/manifestacije/aktivnosti na Javni natječaj može podnijeti udruga, odnosno druga neprofitna organizacija (zaklada, ustanova, klub, organizacija civilnog društva čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) koja:

  • je upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući Registar i Registar neprofitnih organizacija (RNO)*,
  • je uskladila Statut sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14,70/17, 98/19 151/22) te uredno podnosi financijska izvješća što se potvrđuje uvidom u Registar neprofitnih organizacija (RNO),
  • provodi programe/projekte/manifestacije/aktivnosti iz prioritetnih područja po ovom Javnom natječaju, a koji zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Općinu Ližnjan -Lisignano,
  • vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija NN 121/14,114/22),
  • je ispunila ugovorne obveze prema Općini Ližnjan-Lisignano iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju,
  • ima odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta/programa/manifestacije/aktivnosti,
  • nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Ližnjan-Lisignano kao ni prema državnom proračunu,
  • protiv osobe ovlaštene za zastupanje i protiv voditelja/ice projekta se ne vodi kazneni postupak, što se dokazuje dostavom Uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog Općinskog suda koja ne smiju biti starija od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja, a koja se dostavljaju prije sklapanja Ugovora o financiranju.

*(iznimno - prihvatljivi  prijavitelji su i oni  koji su brisani iz RNO po službenoj dužnosti)

 

Članak 8.
Prijave programa/projekta/manifestacije/aktivnosti se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Općine Ližnjan-Lisignano (www.liznjan.hr).

Prijave se dostavljaju u papirnatom obliku ispisane na računalu. Prijave se mogu dostaviti i dodatno elektroničkim putem na CD-u ili USB-u (što nije obavezno).

Obvezni obrasci koji se dostavljaju uz prijavu na natječaj su:
1. Opisni obrazac projekta/programa/manifestacije/aktivnosti - OBRAZAC 1,
2. Obrazac proračuna projekta/programa/manifestacije/aktivnosti - OBRAZAC 2,
3. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) - OBRAZAC 3.

Prijave na natječaj dostavljene bez obveznih obrazaca (Obrazac 1, 2, 3 - ako je primjenjivo) nužnih za ocjenjivanje projekta/programa neće se razmatrati.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - OBRAZAC 4, dostavljaju uspješni prijavitelji neposredno prije potpisivanja Ugovora o financiranju.

Ostalu obveznu natječajnu dokumentaciju prijavitelji su dužni dostaviti najkasnije do dana donošenja Odluke Povjerenstva za administrativnu provjeru prijava pristiglih na javni natječaj o tome koje se prijave upućuju u daljnji postupak kvalitativne procjene/ocjenjivanja, odnosno najkasnije do dana potpisivanja Ugovora o financiranju, za obvezne priloge prijavi za koje je tako navedeno u Uputama za prijavitelje.

Dopune i ispravci dostavljene dokumentacije dopušteni su najkasnije do dana donošenja Odluke Povjerenstva za administrativnu provjeru prijava pristiglih na javni poziv/natječaj  o tome koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje.

Članak 9.
Ispisana, potpisana i ovjerena prijava sa svim obveznim prilozima (obrascima) dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili kurirom u pisarnicu Općine Ližnjan-Lisignano na adresi Ližnjan, Krasa 7., ili se šalje preporučenom pošiljkom na adresu:

OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO
KRASA 7
52204 LIŽNJAN-LISIGNANO
"Javni natječaj za udruge 2023. - ne otvaraj"

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

Natječajna dokumentacija može se, umjesto preporučeno ili osobnom dostavom, dostaviti u pdf digitalnom formatu na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,

Članak 10.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, kvalitativna procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, način ostvarivanja prednosti u financiranju projekta, tko nema pravo prijave na Javni natječaj kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj.

Članak 11.
Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim natječajem i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom natječaju i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

Članak 12.
Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili/i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., i to najkasnije do dana 25. 05. 2023. godine.

Odgovori na pitanja poslati će se u najkraćem mogućem roku izravno na adrese onih koji su pitanje postavili.

Članak 13.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Ližnjan-Lisignano ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

KLASA: 402-08/23-01/38
URBROJ: 2163-24-01-23-1

 

                     

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.