Obavijest - Voditelj Odsjeka za komunalne poslove te poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša

Na temelju članka 19., Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi( N.N br. 86/08, 61/11 ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ližnjan-Lisignano na radno mjesto:
 voditelj Odsjeka za komunalne poslove te poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša
- 1 izvršitelj, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca
 
Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u službu, kako slijedi:

Opći uvjeti:
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.
Posebni uvjeti:
 • magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili tehničkog smjera,
 • 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine,
 • poznavanje talijanskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni ispit.
 
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana pod uvjetom da ispit položi u roku jedne godine od imenovanja.

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika uvjerenja ili svjedodžbe),
 • dokaz o radnom stažu (Potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika radne knjižice uključujući stranice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 5 godine (preslike rješenja, ugovora o radu i sl., potvrde s opisima poslova kod prethodnog poslodavca i sl.),
 • uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak iz članka 15.(ne starije od 3 mjeseca),
 • za zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 16. Zakona,
 • dokaz o znanju talijanskog jezika.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Općine Ližnjan-Lisignano, www.liznjan.hr nalazi se opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Ližnjan-Lisignano, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidat, koji bude odabran, a prije donošenja rješenja o rasporedu, obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje je primljen. U protivnom, smatrat će se da kandidat nije udovoljio uvjetima natječaja, odnosno da je odustao od službe.

Riječi i pojmovi u ovom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose na adresu: Općina Ližnjan- Lisignano, Krasa 7, 52204 Ližnjan (Lisignano) s naznakom: „Natječaj za prijam u službu”.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

PROČELNIK JUO-a
OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Ivan Beletić-Tatić, dipl. iur

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.