Odluka - privremeno korištenje javnih površina 2018.

Na temelju Odluke načelnika o raspisivanju natječaja za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Ližnjan-Lisignano za 2018. godinu KLASA: 372-03/18-01/4 URBROJ: 2168/03-01-18-1 od dana 20.04.2018. godine, natječaja za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Ližnjan-Lisignano za 2018. godinu KLASA: 372-03/18-01/4 URBROJ: 2168/03-05-18-3 od dana 23.04.2018. godine, Odluke načelnika o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Ližnjan-Lisignano za 2018. godinu KLASA: 372-03/18-01/4 URBROJ: 2168/03-01-18-2 od dana 20.04.2018. godine, Zapisnika Povjerenstva o javnom otvaranju prispjelih ponuda KLASA: 372-03/18-01/4 URBROJ: 2168/03-05-18-5 od dana 02.05.2018. godine te Zapisnika Povjerenstva o pregledu i ocjeni ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Ližnjan- Lisignano za 2018. godinu, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Ližnjan-Lisignano za 2018. godinu, d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude za davanje na privremeno korištenje javnih površina na
 
Članak 1.
Na temelju javno provedenog natječaja za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Ližnjan-Lisignano za 2018. godinu radi postavljanja kioska i pokretnih naprava u svrhu obavljanja djelatnosti, utvrđene su najpovoljnije ponude za lokacije kako slijedi:

1. Lokacija pod rednim brojem 1. - lokacija 1.1. – dio k.č.br. 308/1 u k.o. Ližnjan – Salbunić - ugostiteljska djelatnost - kiosk s pripadajućom terasom do max 70 m2:
EDEN, Obrt za ugostiteljstvo sa sjedištem u Ližnjanu, Puntice 4C, MBO: 92242090, vl. Edhem Hukić, OIB: 37987846319, utvrđuje se kao jedini i najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom naknadom za privremeno korištenje javne površine u iznosu od 19.500,00 kn (devetnaest tisuća pet stotina kuna i nula lipa).

2. Lokacija pod rednim brojem 2. - lokacija 1.2. – dio k.č.br. 308/1 u k.o. Ližnjan – Salbunić - ugostiteljska djelatnost - kiosk s pripadajućom terasom do max 70 m2:
Ugostiteljski obrt "ADRIA" sa sjedištem u Puli, Jurja Žakna 4B, MBO: 97248347, vl. Sandro Želesko, OIB: 47907481634, utvrđuje se kao jedini i najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom naknadom za privremeno korištenje javne površine u iznosu od 19.510,00 kn (devetnaest tisuća pet stotina deset kuna i nula lipa).

3. Lokacija pod rednim brojem 3. – lokacija 1.3. - dio k.č.br. 308/1 u k.o. Ližnjan - Salbunić - ugostiteljska djelatnost - kiosk s pripadajućom terasom do max 70 m2: 
LUCKY GUYS 25 j.d.o.o. sa sjedištem u Ližnjanu, Ližnjan 190, MBS: 040327347, OIB: 47225238359, zastupano po Arnelu Jusić, OIB: 68575754803, utvrđuje se kao jedini i najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom naknadom za privremeno korištenje javne površine u iznosu od 19.500,00 kn (devetnaest tisuća pet stotina kuna i nula lipa).

4. Lokacija pod rednim brojem 4. – lokacija 1.4. - dio k.č.br. 308/1 u k.o. Ližnjan - Salbunić - prodaja palačinki - kiosk:
Nema zainteresiranih ponuditelja.

5. Lokacija pod rednim brojem 5. – lokacija 1.5. - dio k.č.br. 308/1 u k.o. Ližnjan - Salbunić - priprema, pečenje i prodaja plodina - kiosk:
Nema zainteresiranih ponuditelja.

6. Lokacija pod rednim brojem 6. – lokacija 1.6. - dio k.č.br. 308/1 u k.o. Ližnjan - Puntice - prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda - štand:
OPG PICCOLI GORAN, sa sjedištem u Ližnjanu, Varda Cologne 1, MIBPG: 0056496, zastupano po nositelju gospodarstva Goranu Piccoli, OIB: 67753771103, utvrđuje se kao jedini i najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom naknadom za
privremeno korištenje javne površine u iznosu od 3.100,00 kn (tri tisuće stotina kuna i nula lipa).

7. Lokacija pod rednim brojem 7. – lokacija 1.7. - dio k.č.br. 308/1 u k.o. Ližnjan - Puntice - škola ronjenja - 2 kioska s pripadajućim platoom do max 100 m2:
DIVING NETWORK d.o.o. sa sjedištem u Ližnjanu, Munat 25, MBS: 040291907, OIB: 16275802438, zastupano po Robertu Lehotkai, OIB: 09491946300, utvrđuje se kao jedini i najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom naknadom za privremeno korištenje javne površine u iznosu od 20.000,00 kn (dvadeset tisuća kuna i nula lipa).

8. Lokacija pod rednim brojem 8. – lokacija 1.8. - dio k.č.br. 91/1 u k.o. Ližnjan - kod nogometnog igrališta - zabavni park - pokretne naprave:
Nema zainteresiranih ponuditelja.

9. Lokacija pod rednim brojem 9. – lokacija 1.9. - dio k.č.br. 343 u k.o. Ližnjan - Matićev pisak - ugostiteljska djelatnost - kiosk s pripadajućom terasom do max 250 m2:
TRITON 87 d.o.o. sa sjedištem u Ližnjanu, Puntice 18, MBS: 040342074, OIB: 17024767998, zastupano po Dorijanu Pipunić, OIB: 78668841671, utvrđuje se kao jedini i najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom naknadom za privremeno korištenje javne površine u iznosu od 47.000,00 kn (četrdeset i sedam tisuća kuna i nula lipa).
 
10. Lokacija pod rednim brojem 1.10. – lokacija 1.10. - dio k.č. br. 343 u k.o. Ližnjan - Matićev pisak - prodaja sladoleda i sl. - kiosk:
EDEN, Obrt za ugostiteljstvo sa sjedištem u Ližnjanu, Puntice 4C, MBO: 92242090,
vl. Edhem Hukić, OIB: 37987846319, utvrđuje se kao jedini i najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom naknadom za privremeno korištenje javne površine u iznosu od 9.000,00 kn (devet tisuća kuna i nula lipa).

11. Lokacija pod rednim brojem 11. - lokacija 1.11. - dio k.č. br. 343 u k.o. Ližnjan - Matićev pisak - njega i održavanje tijela - nadstrešnica:
Nema zainteresiranih ponuditelja.

12. Lokacija pod rednim brojem 12. – lokacija 2.1. - k.č.br. 488/1 u k.o. Muntić -preko puta spomenika - ugostiteljska djelatnost - kiosk:
Nema zainteresiranih ponuditelja.

Članak 2.
Na temelju ove Odluke o izboru najpovoljnije ponude sa svakim privremenim korisnikom javne površine će se sklopiti Ugovor o davanju na privremeno korištenje javne površine u roku od 7 dana od dana utvrđivanja najpovoljnijih ponuda.

Članak 3.
Korisnik koji nakon donošenja ove Odluke o izboru najpovoljnije ponude odustane od svoje ponude i ponuditelji koji odustanu od sklapanja ugovora ili istome ne pristupe u roku od 3 dana od dana dostave poziva za sklapanje ugovora, gube pravo na sklapanje ugovora kao i na povrat uplaćene jamčevine, a lokacija će se izložiti ponovljenom javnom natječaju.

Članak 4.
Naknadu za privremeno korištenje javne površine za čitavo razdoblje trajanja privremenog korištenja korisnik mora platiti u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o davanju javne površine na privremeno korištenje, a uplaćena jamčevina se uračunava u naknadu za privremeno korištenje javne površine. Na iznos naknade iz stavka 1. korisnik je dužan platiti 20% poreza na korištenje javnih površina u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja o razrezu tog poreza izdanog od nadležnog Odsjeka za proračun i financijsko-računovodstvene poslove Općine Ližnjan- Lisignano, sukladno Odluci o porezima Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 05/2017).

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena na web stranici i na oglasnoj ploči ovog upravnog tijela.


KLASA: 372-03/18-01/4   
URBROJ: 2168/03-05-18-7
Ližnjan, 03.05.2018.            
                                                                                                                                                                       

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA
DAVANJE NA PRIVREMENO
KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

                                                                                                                                                                                                                  
Predsjednik
Ivan Beletić-Tatić, dipl. iur.                                                                                                            
     

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.