Oglas za imenovanje Pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano

Na temelju članka 19. stavak 2. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08, 61/11), članka 33. točka 8. i članka 42. Statuta Općine Ližnjan- Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ br. 05/09- proč. tekt, 01/13- izmjene i dopune, 2A/17 - izmjene i dopune), te članka 6., 14., 15. i 16. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ br. 08/16, KLASA: 022-06/17-01/102 URBROJ: 2168/03-01-17-1 od dana 07.12.2017. - izmjena i dopuna) Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano raspisuje

OGLAS
za imenovanje Pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, i to: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, kao i sljedeće posebne uvjete:

• magistar struke ili stručni specijalist pravnog, ekonomskog, tehničkog smjera,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• položen državni stručni ispit,
• organizacijske sposobnosti,
• komunikacijske vještine,
• aktivno znanje talijanskog jezika,
• poznavanje rada na osobnom računalu,
• vozačka dozvola B kategorije.

Sukladno članku 24. stavak 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 71/10 i 125/14), iznimno na radno mjesto pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan/a sveučilišni prvostupnik/ca struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ukoliko se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana pod uvjetom da ispit položi u roku jedne godine od imenovanja.

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kao prilog prijavi osoba koja se poziva na pravo prednosti mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim propisima.

Služba se zasniva na određeno vrijeme zbog zamjene sadašnje Pročelnice. Služba na određeno vrijeme traje do okončanja kaznenog postupka koji se vodi pred Županijskim sudom u Rijeci protiv sadašnje Pročelnice udaljene iz službe Rješenjem načelnika, odnosno do povratka odsutne pročelnice na posao, odnosno prestanka njene službe. Služba se zasniva temeljem Rješenja o imenovanju uz uvjet probnog rada od dva mjeseca.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objaviti će se na oglasnoj ploči i web-stranici www.liznjan.hr.

Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Općine Ližnjan-Lisignano objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu-zamolbu treba priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
• dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome),
• dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika uvjerenja ili svjedodžbe),
• dokaz o radnom stažu (Potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika radne knjižice uključujući stranice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu),
• dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine (preslike rješenja, ugovora o radu i sl., potvrde s opisima poslova kod prethodnog poslodavca i sl.),
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan/a za kaznena djela iz članka 15.(ne starije od 6 mjeseci),
• za zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 16. Zakona,
• dokaz o znanju talijanskog jezika,
• presliku vozačke dozvole.

Nepravodobne i nepotpune prijave na Oglas neće se razmatrati. Kandidati koji podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na Oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave oglasa u Zavodu za zapošljavanje, na adresu: Općina Ližnjan- Lisignano, Krasa 7, 52204 Ližnjan (Lisignano) s naznakom: „Oglas za pročelnika/cu na određeno vrijeme“.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

NAČELNIK
Marko Ravnić
Prilozi za preuzimanje:
Download this file (Obavijesti i upute - oglas - pročelnik-.doc)Obavijesti i upute - oglas - pročelnik

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.